Osamaksuehdot

Voitte maksaa ostoksenne myös osamaksulla. Käsiraha n:33% loppuosa 1-12kk valintanne mukaan.

Osamaksukaupan todellinen VUOSIKORKO 0,00%

Luottotiedot ei välttämatta kaupan este.

Old Eminence Oy – osamaksun yleiset ehdot 1.9.2014

 1. Sopimus 1.1 Tämän osamaksusopimuksen, jäljempänä Sopimus, ovat solmineet luotonantaja Old Eminence Oy, jäljempänä OE, ja osamaksusopimuksen ehdot verkkopankki maksulla (Pay Trail) käsirahan maksaneena hyväksynyt henkilö, jäljempänä Tilinhaltija. 1.2 Osamaksusopimuksen ehdot hyväksymällä Tilinhaltija vastaa luoton maksamisesta ja sopimuksen ehtojen noudattamisesta. 1.3 Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain (20.1.1978/38, myöhempine muutoksineen) 7 luvun säännöksiä.

OSAMAKSUSOPIMUSTA KOSKEVAT EHDOT

 1. Luottoaika 2.1. Tilinhaltija on OE Osamaksu-ostoaan tehdessään valinnut itselleen sopivan luottoajan. Tilinhaltijan tulee huolehtia, että valitun luottoajan umpeuduttua osamaksuluotto veloitettuine korkoineen, maksuineen ja kuluineen on täysin maksettu. Tilinhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää luottoajan pidennystä.

 2. Luottokustannukset 3.1. Luottoa koskevat kustannukset on merkitty kohtaan Luottoehdot sopimuksen etusivulle. Ks. myös osamaksuluoton tyypillistä käyttöä kuvaava luottokustannusesimerkki näiden yleisten ehtojen lopusta.

 3. Maksutapa 4.1. Joka kuukausi, jolloin luotolla on velkasaldo, OE lähettää Tilinhaltijalle osamaksueräkirjeen, joka osoittaa maksamattoman luoton määrän, korot ja maksut sekä vähimmäismaksuerän. Velkasaldoon sisältyvät pääoman lisäksi perustamiskulut, erääntyneet korot, käsittelymaksut sekä mahdolliset maksumuistutus-/maksuvaatimuskulut. Korko lasketaan päivittäin kulloisellekin velkasaldolle. 4.2. Velka pienenee ainoastaan OE:lle suoritetun maksun kautta. 4.3. Velkasaldo maksetaan takaisin sovittuna luottoaikana annuiteettimallin mukaisina kuukausittaisina maksuerinä. Maksuerä koostuu lyhennyksestä, kuukausittaisesta käsittelykulusta ja koroista. Lyhennys on maksuerän ja erääntyneen koron, käsittelykulun ja mahdollisten maksumuistutuskulujen välinen erotus. Tilinhaltijan on huolehdittava, että maksut ovat sellaisia, että luotto tulee maksetuksi luottoajan aikana. Mahdollinen perustamiskulu maksetaan ensimmäisen erän yhteydessä, jolloin ensimmäinen erä on muita eriä perustamiskulun verran isompi. 4.4. Maksun on oltava OE:n käytettävissä viimeistään eräpäivänä. Maksu kattaa erät seuraavassa järjestyksessä: korko, käsittelykulut, maksumuistutuskulut, lyhennys. 4.5 Tilinhaltijalla voi olla oikeus saada ostoilleen perusehtoja edullisemmat kampanjahinnat koroille ja kuluille, joista sovitaan kampanjakohtaisesti erikseen. Mikäli Tilinhaltija ei kuitenkaan suorita maksueriä kampanjaehtojen mukaisesti eräpäivinä, hän on velvollinen maksamaan osamaksuvelkaa perusehtojen mukaisesti 18 %:n rahoituskorolla ilman kampanjaetuja. 4.6. Tilinhaltijalla on aina oikeus maksaa luotto takaisin kokonaan ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia. OE saa kuitenkin periä Tilinhaltijalta kokonaisuudessaan osamaksusopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuvat kulut.
  4.7 . Tilinhaltijalla on oikeus saada pyynnöstä OE:ltä velan lyhennystaulukko maksutta.

 4. Korko 5.1. Luotosta veloitetaan korkoa käytetystä luotosta ostopäivästä loppumaksun päivämäärään. 5.2. OE saa tehdä luotosta perittävään korkoon välittömästi vaikuttavia muutoksia silloin, kun muutos johtuu luottopoliittisesta päätöksestä, OE:n rahanlainauskustannusten kohoamisesta tai muusta kustannusten noususta, jota OE ei luottoa myöntäessään voinut ennakoida. OE noudattaa edellä sanottua ehtoa silloinkin, kun muutos on Tilinhaltijan eduksi. 5.3. OE Osamaksu-oston yhteydessä mahdollinen koroton maksuaika on 3, 6, 12, 24 tai 36 kuukautta. Mikäli luotto on koroton (kampanjakorko osoitetaan merkinnällä 0 % Luottoehdot -kohdassa) ja Tilinhaltija ei maksa ilmoitettua erää viimeistään eräpäivänä, lainasta veloitettavan kampanjakoron voimassaolo lakkaa välittömästi ja Tilinhaltija on velvollinen maksamaan 18 %:n rahoituskorkoa avoimelle velkasaldolle. Samoin sovitun korottoman maksuajan päätyttyä normaalisti (3, 6 tai 12 kk:n jälkeen) Tilinhaltija on velvollinen maksamaan 18 %:n rahoituskorkoa avoimelle velkasaldolle sovitun maksuajan loppuun tai kunnes velka on kokonaan maksettu. Kampanjakoron lakkaamistapauksissa korko veloitetaan kuukausittain jälkikäteen lisäämällä koron määrä seuraavaan maksettavaan kuukausierään. Tämä tarkoittaa, että lyhennyksen osuus maksettavasta erästä vähenee ja että laina-aika pitenee. 5.4. Tilinhaltijalla voi olla oikeus saada osamaksuostoilleen myyjän kampanjatarjouksen verran maksuvapaata aikaa. Maksuvapaa voi olla korotonta, mikäli Tilinhaltija suorittaa maksuvapaan ajan päätyttyä maksuerät alkuperäisen maksusopimuksen mukaisesti. Maksuvapaan ajan päätyttyä tai maksujen laiminlyönnin takia Tilinhaltija on velvollinen maksamaan 18 %:n rahoituskorkoa avoimelle velkasaldolle kunnes velka on kokonaan maksettu. Tilinhaltijan tulee maksaa maksuvapaan ajan päätyttyä sovitut kuukausierät rahoituskustannuksineen.

 5. Maksut ja kulut 6.1. Pääoman ja koron lisäksi Tilinhaltija on velvollinen maksamaan avausmaksun ja tilinhoitopalkkiot, joiden määrät löytyvät Luottoehdot –kohdasta sopimuksesta. 6.2. OE:llä on milloin tahansa laina-aikana oikeus korottaa maksuja samassa suhteessa kuin OE:n katettavat kustannukset toimenpiteestä ovat nousseet. 6.3. Tilinhaltija voi olla myös velvollinen maksamaan muita kuin OE:n lainakustannuksista johtuvia maksuja. Näitä ovat mm. maksumuistutuskulu (nyt 5 €) saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, myöhempine muutoksineen) mukaiset maksuvaatimuskulut. 6.4. Jos pääoman, korkojen ja maksujen suorittaminen viivästyy, Tilinhaltijan tulee maksaa erääntyneestä määrästä viivästyskorkoa. Velan maksun viivästyessä Tilinhaltijan on maksettava viivästyneelle määrälle korkolain (20.8.1982/633, myöhempine muutoksineen) 4 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa kunnes maksu on suoritettu. Jos Tilinhaltijan sitoumus liittyy kuluttajaluottosopimukseen tai muuhun korkolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen, viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää (rahoituskorko 9,8/18 %) enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt. Erääntymättömästä määrästä veloitetaan sopimuksenmukaista 9,8/18 %:n rahoituskorkoa.
  6.5. Tilinhaltijan on myös korvattava OE:lle saatavan valvonnan ja perimisen aiheuttamat kustannukset. 6.6. Asiakirjan jäljentämisestä ja postituksesta Tilinhaltijalle veloitetaan 10 €, todistuksista, valtakirjoista ja luvista Tilinhaltijalle veloitetaan 15 €, osoitetietojen selvittämisestä ja päivittämisestä Tilinhaltijan jättäessä ilmoittamatta SE:lle muutoksesta veloitetaan 20 €. Eräpäivän muutoksesta Tilinhaltijan pyynnöstä veloitetaan 5 € ja maksuohjelman muutoksesta 30 €.

 6. Luottosopimuksen peruuttamisoikeus 7.1 Tilinhaltijalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus (KSL 7:20) ilmoittamalla siitä OE:lle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona Tilinhaltija on saanut KSL 17 tai 45 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoituksen voi määräajassa tehdä kirjeitse osoitteeseen: Old Eminence Oy Äyritie 8 A 01510 Vantaa. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava osamaksusopimus. Jos Tilinhaltija peruuttaa sopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos OE on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, OE:lla on oikeus saada korvaus Tilinhaltijalta myös tällaisista maksuista. Korkoja tai maksuja ei saa kuitenkaan vaatia, jos maksuvelvollisuudesta tai koron ja maksujen määrästä taikka, jos koron määrää ei voida ennakolta ilmoittaa, sen määräytymisen perusteista ei ole ilmoitettu Tilinhaltijalle ennakolta. Tilinhaltijan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava OE:lle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava KSL 7:20.2:n mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

YHTEISET EHDOT

 1. Todellinen vuosikorko 8.1. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Todellista vuoksikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun, ja että luotonantaja ja kuluttaja täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen.

 2. Ilmoitus koron ja maksujen muuttumisesta 9.1. OE:n on ilmoitettava Tilinhaltijalle erillisellä ilmoituksella päätetyt koronmuutokset ja luottokustannusten muutokset ennen muutoksen voimaantuloa.

 3. Etäsopimusta, peruutusoikeutta ym. koskevaa tietoa (KSL 6 luku) 10.1. KSL 6 luvun 15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla myyjälle siitä 14 päivän kuluessa KSL 6:14:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen myyjälle (ks. tarkemmin peruuttamisesta ja peruuttamisoikeuden rajoituksista KSL 6:14-15). 10.2. KSL 6 luvun 24 §:n mukaan jos kuluttajalle on etämyynnissä tehtävää sopimusta varten myönnetty luottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja taikka muu luotonantaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella, luottosopimus peruuntuu kuluttajan peruuttaessa kotimyynnissä tai etämyynnissä tehdyn sopimuksen. Luottosopimus peruuntuu vastaavasti, jos sopimus raukeaa KSL 6:20:n nojalla. Tilinhaltijan tulee peruutustapauksissa aina lähettää peruutusilmoitus kirjallisena myös osoitteeseen Old Eminence Oy Äyritie 8A 01510 Vantaa. Luottosopimuksen peruuntuessa luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta tai raukeamisesta tiedon saatuaan palautettava kuluttajalta saamansa maksusuoritukset. OE:lla on peruuttamistilanteessa kuitenkin oikeus vaatia korvauksena Tilinhaltijan käytössä olleesta luotosta todellinen vuosikorko siltä ajalta, kun laina on ollut Tilinhaltijan käytössä. Kuluttajan on palautettava saamansa tavarat käyttämättömänä viivytyksettä myyjälle.

 4. Luoton erityiset eräännyttämisperusteet OE voi eräännyttää velan kokonaan maksettavaksi seuraavissa tapauksissa: 11.1. Tilinhaltijan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luottohinnasta taikka käsittää OE:n koko jäännössaatavan. 11.2. Tilinhaltijan muu sopimusrikkomus on olennainen. 11.3. On ilmeistä, että Tilinhaltija välttää velkansa maksamista pakenemalla, piilottamalla omaisuutta tai muulla tavalla. 11.4. OE:llä ei kuitenkaan ole oikeutta eräännyttää luottoa, jos kysymys on maksun viivästymisestä ja viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi OE:lle ilmeisen kohtuutonta. 11.5. Osamaksuluoton ennenaikaista erääntymistä vaadittaessa on voimassa vähintään 14 päivän irtisanomisaika, joka alkaa siitä, kun OE lähettää irtisanomisilmoituksen kirjeenä Tilinhaltijalle. Irtisanomisen jälkeen OE:llä on oikeus estää tililuoton käyttö eikä Tilinhaltijalla ei oikeutta käyttää luottovaraa uusiin ostoihin. Jos OE on vaatinut ennenaikaista takaisinmaksua edellä olevien kohtien 11.1.-21.3. mukaan, Tilinhaltija ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan luottoa takaisin ennenaikaisesti, mikäli hän ennen irtisanomisajan päättymistä maksaa erääntyneen määrän viivästyskorkoineen OE:lle. Sama pätee, jos Tilinhaltija välittömästi irtisanomisen jälkeen tai irtisanomisajan kuluessa asettaa luotolle hyväksyttävän vakuuden.

 5. Myyjäyrityksen vastuu, reklamaatio 12.1. Osamaksuluoton kautta maksettuja tuotteita tai palveluja toimittaneella myyjäyrityksellä on voimassa olevan lain mukainen vastuu asiakkaaseen nähden. 12.2. Reklamaatio on ensisijaisesti osoitettava myyjäyritykselle. Tilinhaltijan on ilmoitettava reklamaatiosta myös OE:lle ilman aiheetonta viivytystä. Tilinhaltijalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

 6. Ilmoitukset ym. 13.1. Tilinhaltijan on välittömästi ilmoitettava OE:lle jokaisesta osoitteenmuutoksesta ja muusta asiantilasta, joka voi vaikuttaa OE:n ja Tilinhaltijan väliseen suhteeseen osoitteeseen: Old EminenceOy Äyritie 8A 01510 Vantaa email. eminence@eminence.fi 13.2. Jos luottoa koskeva ilmoitus on postitettu kirjeenä Tilinhaltijalle luottohakemuksessa tai sopimuksessa mainittuun tai OE:llä muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen, ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään postitusta seuraavana 7. päivänä.

 7. OE:n vastuun rajoitus 14.1. OE ei vastaa lain määräyksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, saarrosta, työsulusta, boikotista tai muusta OE:stä riippumattomasta syystä johtuvasta vahingosta. Lakkoa, saartoa tai työsulkua koskeva varauma on voimassa myös silloin, kun OE on itse joutunut toimenpiteen kohteeksi tai itse ryhtyy sellaiseen toimenpiteeseen. OE ei ole velvollinen korvaamaan muutoin syntyvää vahinkoa, jos OE on toiminnassaan noudattanut tavanomaista huolellisuutta. OE ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta. Mikäli OE on edellä mainitun seikan johdosta estynyt vastaanottamasta maksua, OE:llä on esteen olemassaolon ajalta oikeus ainoastaan eräpäivänä voimassa olleiden ehtojen mukaiseen korkoon.

 8. Luovutus 15.1. OE:llä on oikeus siirtää tai pantata Tilinhaltijalta oleva saatavansa kaikkine oikeuksineen kolmannelle edelleensiirto-oikeuksin Tilinhaltijaa kuulematta. Tilinhaltijalle kuitenkin ilmoitetaan siirrosta.

 9. Henkilötietojen käsittelyä koskeva tieto ja käsittelyn hyväksyminen 16.1. Solmiessaan tämän sopimuksen Tilinhaltija suostuu jäljempänä olevien tietojen mukaiseen tietojen rekisteröintiin ja tallennukseen.

 10. Maksuviiveen ilmoittaminen luottotietorekisteriin 17.1. OE on oikeutettu il¬moit¬tamaan maksuhäiriöt luotto¬tieto¬rekisteriin rekisterin toimilupaehtojen mukaisesti (maksun viivästyttyä yli 21 päi¬vää maksu¬keho¬tuk¬¬sesta ja yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä).

 11. Valvonta, valitukset ja erimielisyydet 18.1. Kuluttajansuojalain säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintoviranomaiset. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Tilinhaltija voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). 18.2. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistaviksi, kanne on nostettava Tilinhaltijan kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.

  1. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen Old Eminence Oy:llä on hakijan suostumuksen perusteella oikeus kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja hakijan luotoista luottopäätöksen tekemistä varten. Antaessaan suostumuksen tietojen keräämiseen hakija suostuu myös siihen, että aikaisemmat lainanantajat luovuttavat tietoja hakijan luotoista. Tietoja käsittelevät Old Eminence Oy ja Suomen Asiakastieto Oy tiedon välittäjänä. Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten. Luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä. Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Näiden myyntiehtojen sisällön kopiointi tai tallennus osittain tai kokonaan, muuta kuin omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön on kielletty ilman Old Eminence Oy:n lupaa.